ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ติรัสกร เขมาสิทธิ์
คำสำคัญ อุตสาหกรรมอาหาร;ของเสีย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกของบริษัทฯ ด้วยการประยุกต์ใช้ขั้นตอน DMAIC กระบวนการผลิตไส้กรอกซึ่งมีปริมาณของเสียเกิดขึ้น 4,219 Kg. ต่อเดือน พบว่า สาเหตุจากที่จัดเก็บอุปกรณ์พวก Tube ไม่เหมาะสม พนักงานขาดความรู้ในจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดของเสียและขาดทักษะในการปรับแต่งปีกผีเสื้อ วัตถุดิบพวก Casing หักในการเคลื่อนย้าย และวิธีการมัดหัว-ท้ายของไส้กรอกกับการเลือกใช้ Chuck ไม่เหมาะสม แล้วทําการปรับปรุงที่จัดเก็บอุปกรณ์และวิธีการทํางานแบบใหม่แล้วนําไปทดลองก่อนปฏิบัติงานจริง สุดท้ายคือการจัดทํามาตรการ ควบคุมและป้องกันปัญหา ผลหลังการปรับปรุงพบว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณไส้กรอกไม่ได้ขนาด ลดลงจากเดิม 4,219 Kg. ต่อเดือน เหลือ 2,169 Kg. ต่อเดือน โดยสามารถลดระดับการเกิดของเสียลง 48.5% ต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://itech.tru.ac.th/2014/file/uploads/itechjournal/journal2/ปี11-2-1%20การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด%20DMAIC.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การลดของเสียจากกระบวนการผลิตไส้กรอกโดยการประยุกต์ใช้แนวคิด DMAIC กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง