ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่นจากแป้งสาคู : หัวข้าวเกรียบแช่แข็ง (The added value of traditional food from Sago starch : frozen Palaw Keropok)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริยา สุขจันทรา
คำสำคัญ อาหารท้องถิ่น;หัวข้าวเกรียบแช่แข็ง;แป้งสาคู
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตหัวข้าวเกรียบแช่งแข็งด้วยวิธี air-blast โดยการทดแทนแป้งมันสำปะหลังด้วยแป้งสาคูในสูตรการผลิตที่เหมาะสม ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด คือ 60:40 และสารโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (STPP) ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ปริมาณที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีที่สุด คือ ร้อยละ 0.4 ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด แป้งสาคูปริมาณสูงขึ้นทำให้ปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ลดลง ค่าเนื้อสัมผัส (TPA) ได้แก่ Hardness และค่า fracturability มีแนวโน้มลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อค่า drip loss
ข้อมูลเพิ่มเติม http://wb.yru.ac.th/bitstream/yru/27/1/%E0%B8%AD.%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง