ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างวีดิทัศน์คําศัพท์ชีวิตประจําวันของผู้บกพร่องทางการได้ยิน กับความสัมพันธ์ของครอบครัว (A video production of everyday vocabulary for family relatiohships in hearing impaired)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สัมพันธุ์ จันทร์ดี
เจ้าของผลงานร่วม ดารารัตน์ สุขแก้ว , ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง
คำสำคัญ วีดิทัศนคําศัพท์ภาษามือ;ผู้บกพร่องทางการได้ยิน;ความสัมพันธ์ของครอบครัว
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การดำเนินการวิจัยโดยการสร้างวีดิทัศน์คําศัพท์ในชีวิตประจําวันของผู้บกพร่องทางการได้ยินกับความสัมพันธ์ของครอบครัวและการประเมินคุณภาพ แล้วศึกษาความคิดเห็นต่อคำศัพท์ในวีดิทัศน์กับความสัมพันธ์ของครอบครัว ใช้การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พบว่า วีดิทัศน์มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้สร้างสายสัมพันธ์ให้กับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับดี ด้านล่ามและเทคนิคการแปลความหมายอยู่ในระดับดีที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.east.spu.ac.th/journal/booksearch/upload/1683-Samphan.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง