ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยศ วัชระคุปต์
คำสำคัญ สวัสดิการผู้สูงอายุ;สังคมผู้สูงอายุ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในปัจจุบัน สังคมไทยได้เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในคนไทยทุกๆ 10 คน จะมีผู้สูงอายุหรือคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ 1 คน และสัดส่วนผู้สูงอายุนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี คนไทยทุกๆ 4 คนนั้น จะมีผู้สูงอายุอยู่ 1 คน ประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมรับมือกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือยัง มีนักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงงบประมาณที่ใช้เพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการสนุบสนุนจากสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ มีการนำเสนองบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุ 3 ชุดคือ ชุดสวัสดิการที่1 เป็นชุดสวัสดิการทีรัฐให้อยู่แล้วคือ 1.1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1.2สวัสดิการหลักประกันสังคม 1.3สถานสงเคราะห์คนชรา 1.4กองทุนการออมแห่งชาติ ชุดสวัสดิการที่ 2 เป็นการเพิ่มเติมจากชุดแรก คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนและ/ อยู่ในภาวะพึ่งพิง ชุดสวัสิดิการที่3 เพิ่มระบบสังคมสวัสดิการที่มีภาคีส่วนร่วม คือ 3.1กองทุนยุวชนจิตอาสา 3.2 การส่งเสริมสังคมสวัสดิการและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=217kPbgNqhY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง