ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
คำสำคัญ แหล่งน้ำ;การใช้น้ำ;พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย สถาบันวิจัยสังคมเริ่มงานวิจัยชิ้นแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.2510 ในชื่อโครงการอยุธยา โครงการอยุธยารอบแรกเน้นการศึกษาความเป็นเมืองอยุธยาและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองอยุธยากับหมู่บ้าน โดยเน้นหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ บ้านชุ้ง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอนครหลวง บ้านทับน้ำ และบ้านขยาย ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบางปะหัน การศึกษาชุมชนหมู่บ้านใช้การศึกษาแบบมีส่วนร่วม นักวิจัย 3 คน ใช้เวลาอยู่ในหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งคนละ 1 ปี เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเก็บข้อมูลในเรื่องรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน และการใช้เวลาและแรงงานในครัวเรือนโดยเลือกศึกษา 10 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน งานวิจัยครั้งนั้นถือเป็นงานวิจัยหมู่บ้านที่ลึกซึ้งและละเอียดมาก เป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/handle/123456789/701
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ทรัพยากรแหล่งน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี 2537-2539 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง