ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขันทอง สุนทราภา
คำสำคัญ ไคโตแซน;น้ำเสีย;การบำบัด;การกำจัดโลหะหนัก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยปัญหาที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชากร คือ มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งสาธารณะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือน และจากเกษตรกรรม ซึ่งน้ำเสียที่ปล่อยออกมานี้มีสิ่งเจือปกอยู่เป็นอันมาก เช่น สิ่งปฏิกูล สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์และสารเคมีอื่น ๆ เป็นต้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถดูดซับของเกล็ดไคโตแซนซึ่งสกัดมาจากเปลือกกุ้ง กระดองปู และกุ้งผสมปู ต่อการกำจัดอิออนโลหะหนัก 5 ตัว คือ อิออนทองแดง อิออนสังกะสี อิออนแคดเมียม อิออนตะกั่ว และอิออนปรอท ในน้ำเสียจริงจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/6788/1/Khanthong%28appli%29.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาการประยุกต์ใช้ไคโตแซนในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง