ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปรผันทางพันธุกรรมและการประเมินความเป็นไปได้ในการผสมต่างสายพันธุ์ระหว่างอึ่งน้ำเต้า (Microhyla fissipes) อึ่งข้างดำ (M. heymonsis) และอึ่งลายเลอะ (M. butleri) โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบางส่วนของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในการตรวจสอบในพื้นที่ อพ.สธ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัมพร วิเวกแว่ว
เจ้าของผลงานร่วม วิเชฏฐ์ คนซื่อ
คำสำคัญ การผสมข้ามสายพันธุ์;สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ;ยีนโฟลว์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย 2006)
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/56484/1/Amporn_wi_2555.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง