ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบที่ใช้สาหร่ายเพื่อการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพและการผลิตน้ำมันจากของเสียชีวมวล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เมธิณ ใจเกื้อ
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สหัถยา ทองสาร , รศ. ดร. สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์;Chlorella vulgaris
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาระบบการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพ และการผลิตน้ำมันจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris TISTR 8580 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 84.48 ในขณะที่ก๊าซมีเทนในก๊าซชีวภาพขาออกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 89.40 และ lipid content เท่ากับ14.35 % ดังนั้น สาหร่ายขนาดเล็ก c. vulgaris เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการผลิตน้ำมันในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง