ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นิธิปัญญา : ปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมพร ธุรี
คำสำคัญ นิธิปัญญา;พุทธมหาเจดีย์;วัดปัญญานันทาราม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี somporn_t@rmutt.ac.th, deaw_2007@yahoo.co.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นวัตกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปริศนาธรรมเรื่องอริยสัจ 4 (ความจริงอันประเสริฐ) ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เกิดจากการพัฒนาภาพปริศนาธรรมที่มีอยู่เดิม 2 มิติ ให้ทันสมัย รับกับการถ่ายภาพด้วยการสร้างสรรค์องค์ประกอบใหม่เกิดภาพ 3 มิติและมีความเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้คนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน อันมีผลต่อการรับรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คน สังคม ให้มีความงาม ความดี ความจริง
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


นิธิปัญญา : ปริศนาธรรมแห่งพุทธมหาเจดีย์ วัดปัญญานันทาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.