ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ปลาร้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว , ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน , นางสาวจามรี เครือหงษ์
คำสำคัญ การแปรรูปปลาร้า;ปลาร้าก้อน;ปลาร้าผง;ปลาร้าครีม;น้ำปลาร้า;การผลิตปลาร้า
หน่วยงาน ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย โครงการเผยแพร่เทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ปลาร้าเป็นโครงการมุ่งเน้นการฝึกอบรม โดยดำเนินการฝึกอบรมแปรรูปปลาร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต/บริโภคปลาร้าและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากปลาร้าอย่างถูกสุขลักษณะ สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงงานผลิตปลาร้า กลุ่มแม่บ้าน และข้าราชการในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และนครสวรรค์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง