ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัทธร สุขสีทอง
คำสำคัญ ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา;การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพมีอิทธิพลในการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพ องค์ความรู้ที่ได้มาด้วยการถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์ความรู้ที่ใช้มักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความศรัทธาในวัตถุที่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้ เมื่อเจ็บป่วย จะพึ่งพาภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้ การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาสามารถนำมาผสมผสานเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เป็นการพึ่งพาตนเองแบบวิถีชุมชนโดยมีความต้องการใช้บริการด้าน ความเจ็บป่วย มีส่วนทำให้ให้ผู้สูงอายุแสวงหาทางเลือกอื่น นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านสะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความแตกต่างทางครอบครัวและวิถีการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-_oYgbkPBiM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง