ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยผ้าทอเอกลักษณ์สองแคว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสำคัญ ผ้าทอเอกลักษณ์สองแคว;กลุ่มชาติพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดวิจัยผ้าตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆตามภาระกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม การวิจัยทำการศึกษา รวบรวมข้อมูลของผ้าแต่ละชาติพันธุ์ในพิษณุโลกใช้หลักการสังเกตุวิเคราะห์ ศึกษาจากกลุ่มลวดลาย ได้ลวดลายที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 6 ลายและช่องทางการแข่งขันตามลักษณะการตลาดเป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QSL4k1dbqNE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


งานวิจัยผ้าทอเอกลักษณ์สองแคว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง