"บัวตอง" Buatong : ภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงศิลปะล้านนาไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "บัวตอง" Buatong : ภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงศิลปะล้านนาไทย
เจ้าของผลงาน :  วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บัวตอง, ภาพยนตร์แอนิเมชัน, ศิลปะล้านนาไทย
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำอธิบาย :   การออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชันโดยใช้อิทธิพลศิลปะล้านนาประยุกต์ ผลิตเพื่อ 1.ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อภาพยนตร์แอนิเมชันให้ประชาชนทั่วไป 2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันกลับมาสนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และ 3.เพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดความร่วมสมัย โดยการลงเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=20jZbsIkcjs
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
"บัวตอง" Buatong : ภาพยนตร์แอนิเมชันแสดงศิลปะล้านนาไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710