ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุมุสลิมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.อนงค์ ภิบาล , นายประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ , น.ส.ดนิตา พวงแก้ว
คำสำคัญ การจัดการความรู้;นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ;ผู้สูงอายุมุสลิม
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดการความรู้นวัตกรรม แอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุมุสลิมและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุมุสลิมดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงนำนวัตกรรม แอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิมไปใช้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม ในพื้นที่เพื่อการสมานฉันท์และความสันติสุขในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป เพราะการใช้แอนิเมชั่นมีผลต่อการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ นั้นคือ จากการวิจัยพบว่าไม่มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีภาวะสมองเสื่อมสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่ากิจกรรมการท่องคัมภีร์อัลกุรอาน การนับลูกประคำ เป็นต้น มีผลเพิ่มฮอร์โมนซีโรโทนินที่สามารถป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้และพบว่านวัตกรรมนี้กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจร้อยละ 100
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง