ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรม ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายประหยัด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คำสำคัญ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ เส้นทางอาชีพ ขั้นตอนมาตรฐานในการทำงาน พนักงานโรงแรม
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรมในประเทศไทยเป็นการสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่พนักงาน มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ (1) การสร้างมาตรฐานอาชีพการให้บริการของพนักงานโรงแรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐานสากล ต้องใช้หลักการและความรอบรู้ในการทำงานโรงแรม คือ มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการประกันคุณภาพ และ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ ให้พนักงานมีความก้าวหน้า ป้องกันการเข้า–ออก ที่มีความถี่สูง เพื่อเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพสำหรับพนักงานโรงแรม ในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง