ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย (Development of Souvenir Textile Products of Ban Had Seao, Sukhothai)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ใจภักดิ์ บุรพเจตนา
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ;ผ้าทอตีนจกหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัย;ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของที่ระลึก
หน่วยงาน สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนางานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทของที่ระลึกของบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย นําลวดลายผ้าทอตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ที่เป็นผลจากการวิจัยที่ได้ทําแล้ว มาต่อยอด ใช้การสัมภาษณ์และสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ผู้เข้าอบรมการถ่ายทอดความรู้และผู้ชมการเผยแพร่งานวิจัย พบว่า 1) การออกแบบลายประยุกต์จากโครงสร้างลายแบบดั้งเดิม ลดรายละเอียดของลายและใช้กลุ่มสีใหม่ ให้มีความกลมกลืน 2) วัสดุคือกลุ่มผ้าฝ้ายผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติและกลุ่มผ้าไหมซาตินสังเคราะห์ที่สะดวกในการใช้งาน 3) กรรมวิธีการผลิตลวดลาย ใช้การพิมพ์ลายร่วมกับการปักตกแต่ง ได้หมอนอิงรูปทรงสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม กระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยมและห้าเหลี่ยม และกล่องผ้าเอนกประสงค์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
ข้อมูลเพิ่มเติม http://archmis.arch.nu.ac.th/arch_ajnu/journal/article_file/article_2016_129.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง