ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ในระบบน้ำหมุนเวียนเปรียบเทียบกับระบบปิดที่มีการบำบัดเลนพื้นบ่อ (Culture of Vannamei Shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) in Recycle System Compare with Closed System by used Re-Suspension of
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปกป้อง อุ่มอยู่
เจ้าของผลงานร่วม วิเชียร วรสายัณห์ , เนตรดาว วิเศษโส
คำสำคัญ กุ้งขาวแวนนาไม;กุ้งขาวแปซิฟิค;การเลี้ยงระบบน้ำหมุนเวียน;ระบบปิด;การบำบัดเลนพื้นบ่อ
หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเปรียบเทียบโดยการพรวนพื้นบ่อด้วยเรือพรวนตะกอน ปล่อยลูกกุ้งระยะโพสต์ลาวา 15 ที่อัตราความหนาแน่น 61.50 ตัวต่อตารางเมตรในคอกที่กั้นในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตร จำนวน 3 คอกต่อหนึ่งชุดการทดลอง ทำการเปรียบเทียบระหว่าง 2 ชุดการทดลอง โดยสุ่มกุ้งชั่งน้ำหนักและวัดความยาวทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 120 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ได้ผลผลิตเฉลี่ยของกุ้งที่เลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนเท่ากับ 184.30 ± 8.47 กิโลกรัมต่อคอก น้ำหนักกุ้งเฉลี่ยเท่ากับ 18.97 ± 0.60 กรัม ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 14.90 ± 0.29 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.16 ± 0.10 กรัมต่อวัน อัตรารอดเฉลี่ย 60.76 ± 3.44 เปอร์เซ็นต์และอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 1.63 ± 0.10 ส่วนบ่อที่เลี้ยงด้วยระบบปิดที่มีการบำบัดเลนพื้นบ่อได้ผลผลิตเฉลี่ย 104.20 ± 7.33 กิโลกรัมต่อคอก น้ำหนักกุ้งเฉลี่ยเท่ากับ 10.81 ± 0.62 กรัม ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 12.22 ± 1.42 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.09 ± 0.01 กรัมต่อวัน อัตรารอดเฉลี่ย 60.37 ± 7.55 เปอร์เซ็นต์ และอัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 ± 0.09
ข้อมูลเพิ่มเติม http://elib.fisheries.go.th/LIBCAB/DRAWERS/ABS/DATA0001/00001201.PDF
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง