ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (A model of factors in the Sufficiency Economy and Philosophy Creative Economics affecting the economic development of Thailand)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญกมล ดอนขวา
คำสำคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจ;เศรษฐกิจสร้างสรรค์;แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การสร้างแบบจำลองสมการโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง เน้นศึกษาประชากรเป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ และสงขลา รวม 416 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม แบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี น้ำหนักองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากที่สุด คือ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รองลงมาคือ ความมีเหตุผล และความพอประมาณ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้ มากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม น้ำหนักองค์ประกอบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีค่ามากที่สุด คือ การศึกษา รองลงมาคือ การสร้างสรรค์งาน การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้องค์ความรู้ ตามลำดับ สำหรับองค์ประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีค่ามากที่สุด คือ การมีงานทำ รองลงมา คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การกระจายรายได้ที่ดี มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น และการควบคุมการเกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เท่ากับ -0.23 และ 0.863 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5638/1/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง