ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการศิลปะการแสดงร่วมสมัย ที่สวนศิลป์ บ้านดิน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (Management of contemporary arts performance at Suansilp Bandin Tumbon Jedsamian Amphoe Photharam Ratchaburi)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัชนรี นุชนิยม
คำสำคัญ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย;สวนศิลป์บ้านดิน;รูปแบบการแสดงศิลปะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษารูปแบบการแสดงศิลปะการแสดงร่วมสมัยของสวนศิลป์ บ้านดิน พบว่า รูปแบบการแสดงศิลปะมีความงามนำศิลปะไทยเป็นฐานการสร้างงานร่วมสมัย โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงตะวันตกกับไทย เช่น โขน ละครไทย ทำนองเพลง ควบคู่กับการแสดงสมัยใหม่ เช่น บัลเล่ต์ ฮิบฮอป ปัญหาของการจัดการศิลปะการแสดง ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่เรียนศิลปะการแสดงและกลุ่มผู้ชมไม่เข้าใจเนื้อหาของการแสดง ไม่เข้าใจจุดประสงค์ ทำให้เกิดความสับสนในการเคลื่อนไหวท่าทางการแสดง ทำให้เกิดปัญหาในการชมการแสดง ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการแสดงศิลปะคือ การเลือกรูปแบบที่จะนำมาใช้ในการแสดง การสร้างเรื่อง การแต่งกาย ควรมีผู้ให้คำปรึกษาให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคการแสดง ช่วยให้เยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง ยังทำให้ผลงานสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน และผู้ชมเข้าใจจุดประสงค์ของผู้สร้างงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/thapra/Natnari_Nuchniyom/fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง