ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลเกษตรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (Development of Sticky Rice in bamboo for value-added local agricultural products in Sakaeo province area)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ เจริญพันธ์
คำสำคัญ ข้าวหลาม;ข้าวกล้องงอก;ข้าวเหนียว;มันสำปะหลัง;มันเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การนำข้าวเหนียวกล้องงอกผสมกับข้าวเหนียวขาวอัตรา 50:50 ได้รับคะแนนความชอบสูง ทั้งด้านรสชาติ และเนื้อสัมผัส ด้านรสหวาน ผู้บริโภคให้คะแนนสูตรน้ำอ้อยคั้นสดและสูตรควบคุม (น้ำตาลทรายขาว) ใกล้เคียงกัน ผู้บริโภคให้คะแนนข้าวหลามที่เติมมันสำปะหลัง (พันธุ์ 5 นาที) มันเทศ และลำไยอบแห้ง เท่ากับ 7.78 7.83 และ 7.42 ตามลำดับ ในการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เหมาะสมของวัตถุดิบนั้นๆ โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาทต่อกระบอก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/76155/61234
สาขาการวิจัย -