ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis แบบสเกลใหญ่ในถังที่แตกต่างกัน (Upscale cultivation of Gut weed, Ulva intestinalis in different containers)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง แวมารือนี มะดีเยาะ
เจ้าของผลงานร่วม ระพีพร เรืองช่วย , โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
คำสำคัญ สาหร่ายไส้ไก่;Ulvaintestinalis;การเพาะเลี้ยง;ถังพลาสติก;เชิงพาณิชย์
หน่วยงาน แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis ระบบปิดกลางแจ้งให้ได้ปริมาตรรวม 5 ตัน ใน 2 รูปแบบ คือ ในถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตรและบ่อซิเมนต์ขนาด 1,000 ลิตร โดยใช้ช่อต้นอ่อนสาหร่ายไส้ไก่ที่มีความยาวเริ่มต้นที่ 2.2± 0.6 เซนติเมตร ความหนาแน่นเริ่มต้น 0.02 กรัม/ลิตร ให้อากาศ ให้สาหร่ายหมุนเวียน และให้ปุ๋ย 16-16-16 หลังจากเลี้ยง 3 สัปดาห์ พบว่า โดยสาหร่ายไส้ไก่ที่เลี้ยงในถังพลาสติกมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,509 ± 216 เปอร์เซนต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 32.3 ± 1.5 เปอร์เซนต์/วัน ส่วนสาหร่ายไส้ไก่ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์มีน้ำ หนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,263 ± 97 เปอร์เซนต์ และมีอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 33.5 ± 0.7 เปอร์เซนต์/วัน สาหร่ายไส้ไก่ที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์และในถังพลาสติกมีเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และปริมาณสารสีไม่แตกต่างกัน แต่มีความยาวของแทลลัสที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบและลักษณะของถังเลี้ยงสาหร่าย U. intestinalis ไม่มีผลต่อการผลิตในระบบกลางแจ้ง ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ในบ่อซีเมนต์และถังพลาสติก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O025%20Fis21.pdf&id=2634&keeptrack=3
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง