ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความแม่นยำในการแยกเพศลูกไก่แรกเกิดของไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่-เล็กฮอร์น (Accuracy of sexing day-old chicks of crossbred Pradu-Hangdum Chiangmai-single comb White Leghorn Chickens)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิศรา มหาวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ , เฉลิมพล บุญเจือ , เจนรงค์ คำมงคุณ , ชัยตรี บุญดี , อำนวย เลี้ยวธารากุล
คำสำคัญ ไก่พื้นเมือง;ไก่ไข่;ผลผลิตไข่;ประดู่หางดำเชียงใหม่;เล็กฮอร์น
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาการแยกเพศไก่ลูกผสมแรกเกิดจากพ่อประดู่หางดำเชียงใหม่ x แม่เล็กฮอร์นขาวหงอนจักร มีสีขนขาวกระดำ ปากสี เหลือง แข้งสีเหลือง ร้อยละ 86.76, 93.09 และ 94.99 ตามลำดับ และมีความแม่นยำในการแยกเพศจากการดูความยาวขนปีก เท่ากับร้อยละ 65.97 ส่วนไก่ลูกผสม แรกเกิดจากพ่อเล็กฮอร์นฯ x แม่ประดู่หางดำฯ มีสีขนขาวกระดำ ปากสีเหลือง แข้งสีเหลือง คิดเป็นร้อยละ 82.66, 98.22 และ 98.44 ตามลำดับ มีความแม่นยำในการแยกเพศ เท่ากับร้อยละ 54.76 ซึ่งไก่ลูกผสมทั้งสองกลุ่มพันธุ์มีลักษณะภายนอกของลูกไก่แรกเกิดคล้ายกัน และความแม่นยำในการคัดเพศต่ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O006%20Ani17.pdf&id=2615&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง