ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การรู้จำชื่อเฉพาะภาษาไทย: การศึกษาชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร (Thai named entity recognition: a study of person location and organization names)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศศิวิมล กาลันสีมา
คำสำคัญ ภาษาไทย;รูปแบบและโครงสร้างของชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร
หน่วยงาน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์ศึกษารูปแบบและโครงสร้างของชื่อบุคคล สถานที่ และองค์กร ศึกษาคำจำนวน 80,513 คำ เก็บข้อมูลข่าวภาษาไทย จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ รูปแบบและโครงสร้างของชื่อบุคคลส่วนใหญ่ประกอบด้วยชื่อและนามสกุล ตามด้วยชื่อเพียงอย่างเดียว ส่วนรูปแบบและโครงสร้างของชื่อสถานที่และชื่อองค์กรมีความซับซ้อนกว่าชื่อบุคคล โครงสร้างของชื่อสถานที่ที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ ชื่อสถานที่ที่เกิดจากคำประกอบกันในโครงสร้างความสัมพันธ์แบบชั้นเดียว และชื่อสถานที่แบบคำเดี่ยว ตามลำดับ โครงสร้างของชื่อองค์กรที่พบมากที่สุด 2 แบบ ได้แก่ ชื่อองค์กรที่เกิดจากคำหลายคำประกอบกันในโครงสร้างความสัมพันธ์แบบหลายชั้น และชั้นเดียวตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.arts.chula.ac.th/~ling/thesis/2553MA-Ling-Sasiwimon.pdf
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง