ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเพื่อลดการปนเปื้อนสารหนูในการผลิตข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยง (ปีที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรทัย ศุกรียพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นายชิษณุชา บุดดาบุญ , นางสาวนภัสสร โน๊ตศิริ , ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์ , นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย , นางสาวอรอนงค์ โฉมศิริ , นางสาวประไพพิศ ศรีมาวงษ์ , นางสาววิรงรอง ทรงอารมภ์ , นายสันติ นิ่มนวลรัตน์ , นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม , นางสาวเบญจมาส รสโสภา , นายสมหมาย เลิศนา , นางสาวพัชราภรณ์ รักชุม , นางสาวดวงพร วิธูรจิตต์ , นางสาวยุพิน รามณีย์ , อาจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต , ดร. จินตนา ศิริวราศัย , นางสาววีรยา การพานิช
คำสำคัญ สารหนูในข้าว;สารหนูในดิน;การขัดสีข้าว;การจัดการน้ำ
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะสมของสารหนูสูงในเมล็ดข้าวที่ผลิตจากพื้นที่เสี่ยงและหาวิธีลดการปนเปื้อนที่เหมาะสม เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยของข้าวที่ผลิตในพื้นที่เสี่ยงและเมื่อข้าวผ่านการขัดสีจะทราบว่าควรจัดการในขั้นตอนการผลิตหรือการสีข้าวเพื่อให้สารหนูอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กช์ เพื่อจัดทำคู่มือแนะนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐโดยมีแผนการควบคุมการผลิตในขั้นตอนการผลิตข้าวและการสีข้าวเพื่อให้สารหนูอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโคเด็กช์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง