ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวศันสนีย์ อุดมระติ , นายวิชชา ตรีสุวรรณ , อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนาย์
คำสำคัญ โครงสร้างละเอียดอะมิโลเพกติน;สมบัติทางเคมีฟิสิกส์;แป้งข้าว;ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน;แผ่นเวเฟอร์;เบเกอรี่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นแผนงานวิจัยประกอบด้วย 4 โครงการย่อย สำหรับผลการวิจัยในรอบ 6 เดือนแรก คือ (1) ได้ข้อมูลสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ เนื้อสัมผัส และเคมี รวมทั้ง ข้อมูลโครงสร้างละเอียดเบื้องต้นที่น่าจะมีผลต่อลักษณะปรากฏของแป้ง (2) ได้ข้อมูลผลของวิธีการโม่ ที่ส่งผลต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และลักษณะปรากฏของแป้งข้าวแต่ละพันธุ์ (3) พบว่าข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สามารถนำมาใช้ทำแผ่นแป้งเปียกได้ และพบว่าอัตราส่วนของน้ำมันในส่วนผสมมีผลต่อลักษณะของแป้งเปียกด้วย (4) ได้สูตรอาหารที่สามารถใช้แป้งข้าวทดแทนได้ จำนวน 10 สูตร และเบื้องต้นพบว่าในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถใช้แป้งข้าวทดแทนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของสูตรอาหารเดิม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างฐานข้อมูลในการกำหนดอัตลักษณ์ของแป้งข้าวที่เหมาะสมสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บางชนิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง