ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วินิต ชินสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อนุชิต ฉ่ำสิงห์ , นายณรงค์ ปัญญา , นายชนะธัช หยกอุบล , รองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
คำสำคัญ เครื่องเกี่ยวนวด;นโยบาย;ข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เสนอแนะเชิงนโยบายการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว โดยศึกษาเปรียบเทียบด้านความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามระบบเดิมที่ปฏิบัติ และระบบที่คำนึงถึงความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับข้าวนาปีและข้าวนาปรัง จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าวตามระบบเดิมที่ปฏิบัติ และระบบที่คำนึงถึงความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับข้าวนาปีและข้าวนาปรัง เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความสูญเสียจากเครื่องเกี่ยวนวดข้าว เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง