ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจาก Pi9 ทั้ง 4 รูปแบบ คือ Pi2,Pi9,Piz และ Piz-t และศึกษากลไกการสร้างความต้านทานที่มียีนต้านทาน Pik หรือ Pi9
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เภรินทวงค์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ , ดร.ปัฐวิภา สงกุมาร
คำสำคัญ การปรับปรุงพันธุ์ข้าว;ข้าวขาวดอกมะลิ 105;การต้านทานโรคไหม้;โรคไหม้;ยีน Pi9;เชื้อราก่อโรคไหม้;ยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันตัวเองของพืช;รูปแบบการก่อโรค
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้แหล่งพันธุกรรมของความต้านทานโรคแหล่งใหม่คือกลุ่มยีนต้านทาน Pi9 เพื่อให้ต้านทานต่อประชากรเชื้อราที่มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย โครงการวิจัยนี้จะทำการศึกษาสัณฐานของเชื้อราสาเหตุโรค ร่วมกับการศึกษาปฏิกิริยาก่อโรคของเชื้อบนสายพันธุ์ข้าวที่มียีนต้านทานเดี่ยวเพื่อจัดกลุ่มเชื้อตามคุณสมบัติการก่อโรค ประกอบกับเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของประชากรเชื้อราด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนก่อโรคที่คาดว่าจะมีความสำคัญในอนาคตหากเชื้อรามีการปรับตัว ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญ ในการคัดเลือกไอโซเลทเชื้อราที่เหมาะสมเพื่อทดสอบความต้านทานโรคไหม้ของข้าวที่พัฒนาขึ้นใหม่ในโครงการนี้และในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง