ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 (ปีที่2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา ศรีพิจิตต์
คำสำคัญ ข้าวลูกผสม;สมรรถนะการผสม;การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม;การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก;คุณภาพเมล็ด;การผลิตข้าวลูกผสมเชิงการค้า;การพัฒนาลักษณะทางสัณฐานวิทยา;การเพิ่มระดับของความดีเด่นเหนือพ่อแม่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่สำหรับใช้ในการผลิตข้าวลูกผสมโดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก ผลงานวิจัย (output) ที่ได้รับคือ ได้สายพันธุ์ A, สายพันธุ์ TGMS และสายพันธุ์ R สำหรับใช้ในการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 และ 2 สายพันธุ์ วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมที่เหมาะสม รวมถึงได้เตรียมเอกสารเพื่อเสนอการคุ้มครองพันธุ์พืชตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง