ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
เจ้าของผลงานร่วม นายสรรเสริญ จำปาทอง , รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ , นายวิทิตร ใจอารีย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.พีรนุช จอมพุก , รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
คำสำคัญ ข้าวโพดไร่ลูกผสม;การปลูกพืชหมุนเวียน;ดินนา;ฤดูแล้ง;เขตชลประทาน;จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการทดสอบและคัดเลือกหาพันธุ์ข้าวโพดไร่ลูกผสมที่เหมาะสมกับการปลูกในดินนาเพื่อทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมในดินนาใน และทำแปลงสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อปลูกข้าวโพดไร่ลูกผสมในดินนา เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยใน 3 ปี จะได้พันธุ์ข้าวโพดและเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดไร่ด้วยการจัดการดิน การชลประทาน และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวโพดทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในเขต อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดไร่เป็นพืชหมุนเวียนในนาข้าว ในอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง