ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ปีที่ 3)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิตยา รื่นสุข
เจ้าของผลงานร่วม นพดล ประยูรสุข , สุมิตรา จันเนียม , กัญญา เชื้อพันธุ์
คำสำคัญ การผลิตข้าวแบบครบวงจร
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตข้าวแบบครบวงจร เป็นทางเลือกหนึ่งให้ชาวนาดำรงอาชีพอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวตั้งแต่ปลูกถึงจำหน่ายเองบางส่วน ดำเนินการ 3 ปี พบว่า การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพิ่มรายได้สูงสุดร้อยละ 44 และการแปรสภาพเป็นข้าวสารจำหน่ายเพิ่มรายได้ร้อยละ 8-224 เมื่อเทียบกับการขายข้าวเปลือกสด การสร้างระบบและการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า (ข้าวชาวนาร่วมใจ) เดียวกันนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง