ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ บริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน;ปฏิรูปภาคการใช้น้ำ;แบบจำลองคณิตศาสตร์;ลุ่มน้ำเจ้าพระยา;ลุ่มน้ำมูลตอนบน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับการเชื่อมโยง Mapping มิติของน้ำต้นทุน การใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันผ่านการพัฒนาแบบจำลอง (Modeling) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรม ความไม่แน่นอนของการเกิดฝน และน้ำท่า รวมทั้งปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้สามารถจำลองสถานการณ์วิกฤติน้ำได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ (Real-time) เป็นส่วนสนับสนุนและช่วยตัดสินใจแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ตลอดจนแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง