ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวนาพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัว ท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันรุกนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรไทย ศิรสาธิตกิจ
เจ้าของผลงานร่วม นางชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ , นายฐากร สิทธิโชค
คำสำคัญ การรวมกลุ่มของชาวนาพัทลุง;พัฒนารูปแบบการปรับตัว;สถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันรุกนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อศึกษาพัฒนาการของการทำนาข้าวโดยการรวมกลุ่มของชาวนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รูปแบบและเงื่อนไขของการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม การแปรรูป การอนุรักษ์พันธุกรรม ระบบตลาด การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มชาวนาที่รวมตัวกันทำนาข้าวตามแนวทางการเกษตรแบบอินทรีย์ของชาวนา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาการรวมกลุ่มของชาวนาพัทลุงเพื่อพัฒนารูปแบบการปรับตัว ท่ามกลางสถานการณ์สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันรุกนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง