ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลเพื่อการส่งออก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
เจ้าของผลงานร่วม นายพุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม
คำสำคัญ ทุเรียนหลงลับแล;การจัดการความรู้;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ทุเรียน ลางสาด สับปะรดห้วยมุ่น เป็นต้น แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล การผลิตทุเรียนที่อำเภอลับแลและอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของภาคเหนือ คือ 22,080 ไร่ ทุเรียนหลงลับแลเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมือง โดยมีพื้นที่ปลูกในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผลขนาดเล็ก 1 - 2 กิโลกรัม เมล็ดลีบ เนื้อสีเหลืองอ่อนนุ่ม กลิ่นหอม และรสชาติหวาน ในปี 2556/57 มีเกษตรกรปลูกทุเรียนหลงลับแลจำนวน 157 ราย เนื้อที่เพาะปลูก 1,571 ไร่ ปริมาณผลผลิต 1,009 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 642 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจุบันทุเรียนหลงลับแลได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทำให้ปริมาณไม่พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภคและมีราคาสูง โดยปัจจุบันทุเรียนหลงลับแลมีราคาสูงและได้รับความนิยมมากจากผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรนิยมปลูกและขยายพื้นที่ปลูกจำนวนมากกว่า 10 เท่า ทำให้ต้นกล้าพันธุ์แท้ไม่พอจำหน่ายจึงมีการนำต้นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะทรงผลใกล้เคียงกับทุเรียนหลงลับแลมาปลอมปน เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกทำให้มีลักษณะปรากฏผิดไปจากต้นพันธุ์แท้ ได้แก่ เปลือกหนา เมล็ดใหญ่ ผลไม่ครบ 5 พู เนื้อแข็ง เป็นต้น นอกจากนี้ผลไม้ชนิดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ที่รสชาติดี เนื้อนุ่มไม่มีเสี้ยน กลิ่นอ่อน เมล็ดลีบ เนื้อแห้ง เจริญเติบโตได้ดีบนที่เชิงเขา ทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า แม้ว่าจะนำไปปลูกในแหล่งปลูกทุเรียนอื่นๆก็ไม่มีรสชาติดีเท่าที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันยังไม่มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication, GI) เนื่องจากขาดข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน ได้แก่ ความโดดเด่นจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆ ด้านพันธุกรรมและความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนหลงลับแลเพื่อการส่งออก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง