ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนากายอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธเนศ โชติกรรณยุธร์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ, กายอุปกรณ์, การคิดแบบคู่ขนาน
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาและพัฒนากายอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุด้วยการประยุกต์ใช้การพัฒนาทฤษฎีการคิดแบบกระจายและการคิดแบบคู่ขนาน (Lateral Thinking and Parallel Thinking : Edward De Bono 1970) ที่ใช้ควบคู่กับจัตุรัสเก้า (Nine Square : อภิสักก์ สินธุภัค 2558) เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาด้านการออกแบบกายอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุใหม่ๆ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาและพัฒนากายอุปกรณ์ช่วยพยุงผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง