ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากเส้นใยปาล์มน้ำมันกับยางธรรมชาติเพื่องานบรรจุภัณฑ์ทรงรูปสูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา จิรธรรมนุกูล
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว สมพร ชัยอารีย์กิจ , อาจารย์ ดร. กุนทินี สุวรรณกิจ
คำสำคัญ เส้นใยปาล์มน้ำมัน;ยางธรรมชาติ;วัสดุเชิงประกอบชีวภาพ;บรรจุภัณฑ์;Oil palm fiber;Natural rubber;Bio-composite;Packaging
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยนี้ได้เตรียมเส้นใยจากโคนกาบใบที่เตรียมโดยวิธีเคมีผสมเชิงกลและมีขนาดใหญ่กว่า 100 เมช แล้วนำเส้นใยดังกล่าวมาเตรียมวัสดุเชิงประกอบโดยผสมกับน้ำยางธรรมชาติดัดแปรชนิด ENR50-Si20 จากการศึกษาพบว่าแผ่นวัสดุเชิงประกอบชีวภาพของน้ำยางธรรมชาติดัดแปรกับเส้นใยจากใบปาล์มน้ำมันสามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ และแผ่นชิ้นงานมีความแข็งแรงมากกว่าแผ่นที่เตรียมจากเส้นใยปาล์มที่ไม่มีน้ำยางผสม หากแต่ความทรงรูปของชิ้นงานยังน้อย และชิ้นงานที่ขึ้นรูปได้มีลักษณะแตกร้าวบางส่วน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง