ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการผลิตซีโอไลต์จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับเส้นใยเปลือกปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เรวดี อนุวัฒนา
คำสำคัญ เถ้าทะลายปาล์มเปล่า;เส้นใยเปลือกปาล์ม;ของเสียภาคการเกษตร;การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่;การเพิ่มมูลค่าของเสีย;Empty fruit brunch;Mesocrap fiber ash;agricultural waste;waste utilizationHigh added value
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาการผลิตซีโอไลต์จากเถ้าทะลายปาล์มเปล่าร่วมกับเส้นใยเปลือกปาล์มน้ำมัน โดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์ซีโอไลต์ ได้แก่ ความเข้มข้นของสารละลายเบสและระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา โดยตรวจสอบคุณสมบัติความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออน และร้อยละความสมบูรณ์ของผลึกซีโอไลต์ พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ ได้แก่ การนำเถ้าปาล์มที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด และเผาหลอมรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง