ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ปาล์มน้ำมัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวรพงค์ บุญช่วยแทน
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ชาตรี หอมเขียว
คำสำคัญ ไม้ปาล์มน้ำมัน;เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ;ความต้องการลูกค้า;Oil Palm Wood;Quality Function Deployment;Customer Requirements
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ด้านรูปแบบ คุณภาพ วัสดุ สีสัน ราคา และประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในที่สุดที่สุด ดั้งนั้น จึงได้นำเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง