ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ และการลดการสูญเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามขนาดการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา
คำสำคัญ น้ำมันปาล์มดิบ การสูญเสียน้ำมัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ปาล์มน้ำมัน ผลพลอยได้;Crude palm oil, Oil loss, Palm oil mill, Oil palm, By-product
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 141 โรงงาน เป็นโรงงานที่ใช้ไอน้ำในการผลิต จำนวน 70 โรงงาน ไม่ใช้ไอน้ำในการผลิต จำนวน 71 โรงงาน และได้ระบุตำแหน่งพิกัดสถานที่ตั้งโรงงานโดยใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก มีการเก็บตัวอย่างน้ำมันปาล์มดิบ ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้ของโรงงานแบบใช้ไอน้ำและไม่ใช้ไอน้ำมาศึกษาคุณภาพ โดยผลการศึกษาคุณภาพน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานที่ใช้ไอน้ำ จำนวน 22 โรงงาน มีค่ากรดไขมันอิสระ 3.83% ค่าความชื้น 0.38% ค่าสิ่งสกปรกเจือปนที่ไม่สามารถละลายได้ 0.05% ค่าความสด 2.2318 และค่าไอโอดีน 53.580 ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง