ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเสกสรร พาป้อง
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์ , นางสาว ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์ , นาง สุทธิวรรณ ธรรมสกนธ์ , นางสาว ฤทัย ตรังควชิรกุล , นางสาว เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม
คำสำคัญ ก๊าซเรือนกระจก;โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม;การลดก๊าซเรือนกระจก;Greenhouse gas;Palm oil refinery;Greenhouse gas reduction
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงกลั่น น้ำมันปาล์ม เพื่อเสนอแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งก่อนและหลังปรับปรุงกระบวนการผลิต สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง