ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
เจ้าของผลงานร่วม นาย จักรัตน์ อโณทัย , นาง พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย , นักวิชาการอุดมศึกษา นายณัฐพล จันทร์สว่าง , นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ มาลินี ยุวนานนท์ , นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ อัญญดา เพ็ญพร
คำสำคัญ ปาล์มน้ำมัน;ข้อมูลการผลิต;การสำรวจ;ภาพถ่ายทางอากาศ;Oil palm;Planted area;Survey;Remote sensing
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 4,924,715.69 ไร่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุด คือ 1,260,355.91 ไร่ และจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันน้อยที่สุด คือ 62,230.02 ไร่ การจำแนกพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 0-3 ปี มีจำนวน 503,282.77 ไร่ (ร้อยละ 10.22 ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน) ช่วงอายุ 4-20 ปี มีจำนวน 3,665,625.67 ไร่ (ร้อยละ 74.43) และช่วงอายุมากกว่า 20 ปี มีจำนวน 755,807.25 ไร่ (ร้อยละ 15.35)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง