ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โซ่อุปทานและโครงสร้างตลาดธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย : กรณี ศึกษาโอกาสทางการตลาดในประเทศอาเซียน-จีนในเส้นทางเศรษฐกิจ R3A
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
เจ้าของผลงานร่วม ดร.สุเทพ นิ่มสาย , ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู
คำสำคัญ โซ่อุปทาน;อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน;โอกาสทางการตลาด;ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย;Supply Chain;Palm oil Industry;Market Opportunities;Northern of Thailand
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนาโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของไทยในประเทศอาเซียน-จีน ในเส้นทางเศรษฐกิจ สาย R3A ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือตลอดโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม รวมถึงความสำคัญของการเข้าใจโซ่อุปสงค์ (Demand Chain) ของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยได้ดียิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง