ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไร่ขิง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มยุรา เปลื้องปลด
คำสำคัญ การทำไร่ขิง;การปลูกขิง
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ภูเรือ จ.เลย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ขิงเป็นพืชล้มลุกที่มีสรรพคุณทั้งเป็นยาสมุนไพรและเป็นอาหาร จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การปลูกขิงต้องใช้อากาศเย็น ความสูงต้องเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตรขึ้น จะทำให้ขิงหัวโต ดินต้องเป็นดินเหนียวปนดินร่วนเพราะจะอุ้มน้ำ ปัญหาของขิงส่วนมากจะเป็นโรคเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคไส้เดือนฝอย และแมลงศัตรูพืช และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ย อาหาร และการดูแลที่เป็นอินทรีย์จนทำให้ดีขึ้นจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือ ในเรื่องของน้ำหนักต่อไร่ ปกติจะได้แค่ 3 ตันต่อไร่ แต่ตอนนี้ได้ประมาณ 5 ตันต่อไร่ และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะทำให้ต้นอ้วน ลำต้นใหญ่ ใบสีเขียว หัวใหญ่ และการขายขิงอ่อนต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป ราคาขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 บาท และต่อรอบการขายจะได้ 600,000 บาท ขิงในไร่นี้จะต้องดูแลอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเป็นของที่ส่งออกไปต่างประเทศด้วย จึงถือว่าเป็นรายได้ที่ดีของเกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=y5cK_qOvbFs
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง