ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพพื้นที่รองรับน้ำหลากเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน (A Study of Potential Flood Retention Areas for Storing Water Use in the Dry Period in Upper Chi River Basin)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ , ดร.ปัญญา พลแสน , นายคมสันต์ ไชโย , นายกิติพงศ์ ทองเชื้อ , นางสาวธิษณ์ปัณฑา คนโทฉิมพลี
คำสำคัญ พื้นที่รองรับน้ำหลาก;การใช้น้ำในฤดูแล้ง;ลุ่มน้ำชีตอนบน
หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองระบบทรัพยากรน้ำด้วยคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ, ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140, โทรศัพท์ 086-383-3289, โทรสาร 034-352-053, Email: fengwwt@ku.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำหลากหรือแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน เมื่อพิจารณาเฉพาะแก้มลิงแต่ละแห่ง จะนับว่าเป็นการจัดการน้ำชุมชนตามบริบทของพื้นที่ที่ตั้งอยู่โดยรอบของแก้มลิงนั้น และไม่สามารถช่วยลดน้ำท่วมหรือตัดยอดน้ำหลากจากแม่น้ำชีได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือช่วยลดได้พอสมควรตามอัตถภาพหรือได้เพียงไม่เกินปริมาณน้ำหลากที่รอบปีการเกิดซ้ำเท่ากับ 2 ปี เมื่อมีการรวมกลุ่มของการจัดการน้ำชุมชนในแก้มลิงอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน พบว่า จะได้แก้มลิงทั้งสิ้น 23 แห่ง และมีความจุเก็บกักรวมเท่ากับ 240.64 ล้านลูกบาศก์เมตร และพบว่าลุ่มน้ำชีตอนบนมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยแค่เพียง 2 เดือนของทุกปี ได้แก่ เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้น ถ้ามีการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงดังกล่าว จึงเสนอให้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกพืชโดยขยับการปลูกข้าวนาปีมาปลูกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โดยการใช้น้ำที่เก็บกักในพื้นที่แก้มลิงของฤดูน้ำหลากปีก่อนหน้า และสามารถปลูกพืชไร่อายุสั้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Array to string conversion

Filename: search/result_search.php

Line Number: 152

Array

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://www.thai-explore.net/images/cc_banner/6.png"></a><br>การศึกษาศักยภาพพื้นที่รองรับน้ำหลากเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License</a>.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง