ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายปักษาพรรณในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีณา เมฆวิชัย
เจ้าของผลงานร่วม พงชัย หาญยุทธนากร
คำสำคัญ การสำรวจ;นก;ฐานข้อมูล;บัญชีรายชื่อนก;นกในหมู่เกาะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทำการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษานกในหมู่เกาะทะเลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2554 ทั้งหมด จำนวน 10 เกาะ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนก ลงในโปรแกรม Excel โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อเกาะที่ศึกษา บัญชีรายชื่อนกทั้งชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ วันที่ที่ศึกษา ขนาดของเกาะ และสถานภาพของนกในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/57835/1/Wina%20me_b19036450.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง