ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย , สุพจน์ พัฒนะศรี , พิชญ รัชฎาวงศ์ , พิบูลย์ เกิดโภคทรัพย์ , วรรณดารา อินทรปัญญา , จันทรวรรณ ตันเจริญ
คำสำคัญ น้ำเสีย;การบำบัด;คุณภาพน้ำทิ้ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารต่าง ๆ ศึกษาวิจัยปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งของอาคารต่าง ๆ และศึกษาข้อมูลเชิงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้วัสดุทางทันตกรรม สารเคมี และวัตถุอันตรายภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกำหนดตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้ง และน้ำดี จากอาคารต่าง ๆ ภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12035
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำทิ้งภายในบริเวณคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง