ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายทองไมย์ เทพราม
คำสำคัญ ร่องรอย;จิตรกรรมสื่อผสม;วัสดุทอดทิ้ง;เมือง
หน่วยงาน สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยเรื่อง “บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง” เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ประเภทจิตรกรรมสื่อผสม ที่มีแนวความคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้นำขยะหรือวัสดุทอดทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดสุนทรียภาพและความงามทางทัศนศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าทางศิลปกรรม อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเล็งเห็นปัญหามลภาะเป็นพิษจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


บันทึกเรื่องราวจากร่องรอยสังคมเมืองโดยวัสดุทอดทิ้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง