การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล
เจ้าของผลงาน :  ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ, การคัดลอกผลงาน, academic integrity, plagiarism
หน่วยงาน :  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจกับนักศึกษาทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการคัดลอกงานวิชาการ ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาหรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมดังกล่าวโดยการสร้างเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความสามารถทำงานทางวิชาการโดยสุจริต และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา และการใช้สื่อหรือคลิปวิดีโอที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการให้เกิดขึ้นกับคนยุคดิจิทัลได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708