ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษาในยุคดิจิทัล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
คำสำคัญ ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ;การคัดลอกผลงาน;academic integrity;plagiarism
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจกับนักศึกษาทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการคัดลอกงานวิชาการ ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาหรืออ้างอิงไม่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดพฤติกรรมดังกล่าวโดยการสร้างเจตคติต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ความสามารถทำงานทางวิชาการโดยสุจริต และการได้รับการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา และการใช้สื่อหรือคลิปวิดีโอที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานทางวิชาการให้เกิดขึ้นกับคนยุคดิจิทัลได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=hOlF1b95Jl8
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง