ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากมันเทศ (Ipomoea batatas (L.) Lam.) คุณภาพต่ำเพื่อการผลิตเอทานอล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปาริฉัตร นิลอุปถัมภ์
คำสำคัญ มันเทศคุณภาพต่ำ, การย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก, เอทานอล
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 โทรศัพท์ 075-48925-6, 086-478-2887 โทรสาร 075-489625-6 ต่อ 102
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากมันเทศคุณภาพต่ำ โดยใช้มันเทศคุณภาพต่ำร้อยละ 25 น้ำหนักต่อปริมาตร ย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกร้อยละ 1 ปริมาตรต่อปริมาตรให้ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูงสุด หลังจากนั้นนำไปหมักด้วยเชื้อ ยีสต์ S. cerevisiae TISTR 5339 และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมด้วยแผนการทดลองแบบ Box-Behnken Design พบว่าได้ปริมาณเอทานอลสูงสุด คือ 5.98 กรัมต่อลิตร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง