ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการสร้างสรรค์ภาพยนต์เชิงสารคดีเพื่อสร้างองค์ความรู้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าเขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิกร คุ้มเจริญ
คำสำคัญ ภาพยนต์เชิงสารคดี;ป่าชุมชนเขาป่าซับแกงไก่;การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ป่าชุมชนเขาป่าซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีการปลูกป่าเพิ่มจำนวนประชากรพืช เน้นความสุขจากการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่ามาผสานกับแนวทางให้คนได้ประโยชน์จากป่า คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ป่าชุมชนเขาป่าซับแกงไก่ เป็นป่าชุมชนที่มีส่วนร่วมกับการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเอง โดยยกรูปแบบการจัดการป่าชุมชนของชุมชนต่างๆที่ประสพความสำเร็จ มาถอดบทเรียนให้เห็นว่าชุมชนแต่ละแห่ง มีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ต่างกันตามภูมิหลังทางวัฒนธรรม มีรูปแบบในการจัดการปัญหาและอุปสรรค จึงมีแนวคิดการสร้างโครงการวิสาหกิจชุมชนขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ และเป็นจุดรวมผลผลิตที่ชาวบ้านผลิตได้ วิสาหกิจชุมชน เป็นกิจการของชุมชนเพื่อชุมชน โดยคนในชุมชนใช้ทรัพยากรในชุมชน และผลประโยชน์เกิดขึ้นกับคนในชุมชน ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ เป็นจุดเล็กๆในการพัฒนาอาชีพผสมผสานกับการปลูกและรักษาป่า การที่คนอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ด้วยวิธีพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สร้างแรงบันดาลใจในการรักธรรมชาติ คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=uiHVT_BAC-0
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการสร้างสรรค์ภาพยนต์เชิงสารคดีเพื่อสร้างองค์ความรู้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าเขาซับแกงไก่ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.