ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้การเพะาขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจารุณี ไชยขนะ
เจ้าของผลงานร่วม นายสัตวแพทย์ ดร.บพิตร ศิริอรุณรัตน์ , สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา ทองภักดี , นายไมตรี อินโปธา , นายสัตวแพทย์เทวราช เวชมนัส , นายสัตวแพทย์พินิช บุญทอง , นายธีรพงศ์ ณะกาศ , นางสาวรุ่งลาวัลย์ แสงสุริย์ , นายณัฏฐชัย ช้อยเพ็ง
คำสำคัญ อีเห็น;การเพะาขยายพันธุ์ชะมดเช็ด;สัตว์วงศ์ชะมด
หน่วยงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการจัดการด้านเพาะขยายพันธุ์สุขภาพ สุขาภิบาล และสวัสดิภาพสัตว์ในชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากการวิจัยด้านการจัดการการเพาะเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์วงศ์วงชะมด มาวิเคราะห์และเผยแพร่โดยวิธีการ 5วิธิได้แก่ การอบรม การลงพื้นที่การสาธิตและการพัฒนาการจัดการ ณ พื้นที่เกษตรกรรม คู่มือ นิทรรศการ และสื่อมัลติมีเดีย
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง